Exams and Tests.

IELTS Placement Test

Bài thi Xếp lớp đầu vào (IELTS Placement Tests) giúp khảo sát và đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của thí sinh nhằm xếp đúng lớp / đúng theo trình độ năng lực tiếng Anh cho người học.

Công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm chi phí & thời gian so với phương pháp truyền thống; Công tác tổ chức thi-chấm bài & báo kết quả nhanh chóng, tiện lợi, số hóa dễ dàng...

English Placement Test

Bài thi Xếp lớp đầu vào (English Placement Tests) giúp khảo sát và đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của thí sinh nhằm xếp đúng lớp / đúng trình độ tiếng Anh cho người học.

Với công nghệ hiện đại, đơn vị đào tạo (kể cả người học) tiết kiệm được thời gian & chi phí; Công tác tổ chức thi-chấm & báo kết quả thi nhanh chóng, tiện lợi.

English Placement Test (GV)

Bài thi Xếp lớp đầu vào (English Placement Test) giúp khảo sát và đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của thí sinh nhằm xếp đúng lớp / đúng theo trình độ tiếng Anh cho người học.

Công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm chi phí & thời gian so với phương pháp truyền thống; Công tác tổ chức thi-chấm & báo kết quả thi nhanh chóng, tiện lợi.

English Placement Test for Schools

Bài thi Xếp lớp đầu vào (English Placement Test) giúp khảo sát và đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của thí sinh nhằm xếp đúng lớp / đúng theo trình độ tiếng Anh cho người học.

Công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm chi phí & thời gian so với phương pháp truyền thống; Công tác tổ chức thi-chấm & báo kết quả thi nhanh chóng, tiện lợi.