Quý Thầy / Cô sẽ được thụ hưởng những giá trị sau đây:
  • Chương trình TATC là cơ hội quý giá để giáo viên cập nhật chuyên môn và nâng cao năng lực đào tạo tiếng Anh ứng dụng CNTT và thực hiện các kỹ năng dạy ngoại ngữ một cách chuẩn mực.
  • Các giáo viên được huấn luyện kỹ lưỡng, miễn phí với chuyên gia hàng đầu Việt Nam
  • Năm đầu tiên khi làm quen với cách dạy mới, có thể một số giáo viên cảm thấy một chút bối rối, tuy nhiên khi đã hiểu cách thực hiện, giáo viên sẽ nhận thấy đây là hoạt động dạy giảm thiểu áp lực (gần như không cần soạn giáo án, không cần soạn PowerPoint…), hiệu quả được chuyên gia tối ưu và giáo viên sẽ đỡ vất vả trong việc chịu áp lực đầu ra cho học sinh.