Thông tin dưới đây sẽ giúp Quý vị tìm hiểu rõ hơn về Chương trình tiếng Anh Tăng cường (TATC) cho học sinh:

A. Tổng quan Chương trình

Chương trình tiếng Anh tăng cường (TATC) là hoạt động đào tạo bổ trợ nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh theo chuẩn quốc tế trong hệ thống giáo dục công lập toàn tỉnh / thành phố.

Chương trình sự quản lý, giám sát của các cấp giáo dục; được thực hiện theo quy trình của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO -International Organization for Standardization).

Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giúp đổi mới toàn diện cách dạy và học tiếng Anh cũng như minh bạch toàn bộ quá trình dạy và học để các đơn vị tổ chức đào tạo có cơ sở đảm bảo chất lượng đầu ra; Học sinh có điều kiện học chương trình tiếng Anh chất lượng cao ngay trong hệ thống trường công lập.


B. Nội dung chương trình

1. Giáo trình, thời lượng dạy học, tiêu chuẩn đầu ra:

          - Cấp tiểu học: Family and Friends (bộ từ level 1-level 5, nhà xuất bản: Oxford University Press) + các tài liệu bổ trợ. Thời gian đào tạo 1026 tiết (online-offline), hoàn thành cấp độ A1 theo Khung tham chiếu châu Âu.

          - Cấp Trung học cơ sở: Solutions (Elementary và Pre-Intermediate, nhà xuất bản: Oxford University Press) + các tài liệu bổ trợ. Thời gian đào tạo 1.368 tiết (online-offline), hoàn thành cấp độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu.

          - Cấp Trung học phổ thông: Solutions (Intermediate, nhà xuất bản: Oxford University Press) + các tài liệu bổ trợ. Thời gian đào tạo 1026 tiết (online-offline).

          - Thời gian học tập theo nguyên tắc: 1-1-5 trong năm học (1 tuần học 1 buổi trực tiếp (offline) có 3 tiết, mỗi tiết 45 phút và 05 ngày học online / tuần luyện học trực tuyến, mỗi ngày học online nên từ 40 phút), hoàn thành cấp độ B1 theo Khung tham chiếu châu Âu.

* Thời gian áp dụng cho các cấp học: 36 tuần/năm học.

 

2. Phương pháp và nguyên tắc đào tạo

          - Sử dụng phương pháp dạy học kết hợp Trực tiếp - Trực tuyến (Blended Learning) nhằm tăng hiệu quả tối đa cho giáo viên và học sinh.

          - Nguyên tắc đào tạo:

          Nguyên tắc dạy: Dạy đúng phương pháp, dạy đủ kiến thức và kỹ năng.

          Nguyên tắc học: Học đúng, học đủ và học đều.

3. Quản lý, giám sát

          Mọi quy trình được giám sát chặt chẽ và được đo lường định lượng.

 

C. Trách nhiệm triển khai Chương trình

          a) Nhà trường là đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động đào tạo tiếng Anh tăng cường cho học sinh của trường mình. Nhà trường chủ động kế hoạch sau:

          - Các lớp học cần có máy chiếu, loa lớp học, mạng Wifi/đường truyền internet.

          - Tổ chức lớp học tiêu chuẩn: 20 học sinh.

          - Điều động giáo viên, huy động đội ngũ giáo viên ngoài ngành cùng cộng tác tham gia bồi dưỡng và hoàn thành tốt chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          b) Đối với học sinh tham gia:

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập theo quy định; Chủ động thời gian luyện học online đối các nội dung theo yêu cầu trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet/wifi/3G/4G.