Cam kết đầu ra

Theo mục tiêu của chính phủ (QĐ2080/TTg), chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học sinh như sau:

* Học sinh hết cấp tiểu học: đạt năng lực A1 quốc tế (áp dụng cho học sinh bắt đầu từ lớp 3).

* Học sinh hết cấp trung học cơ sở: đạt năng lực tối thiểu A2 quốc tế (áp dụng từ khối 6).

* Học sinh hết cấp trung học phổ thông: đạt năng lực tối thiểu B1 quốc tế (Áp dụng cho học sinh từ khối 10).


Các yêu cầu cụ thể để được công nhận hoàn thành khóa học  và đáp ứng cam kết đầu ra như sau:

-        Về chuyên cần tại lớp: Không vắng quá 03 buổi học tại lớp / học kỳ;

-        Về chuyên cần tự học: tối thiểu 40 phút học trên hệ thống hàng ngày (trừ cuối tuần và ngày lễ); Không vi phạm quá 03 ngày / tuần không học trên hệ thống).

-        Tham gia đầy đủ và đạt điểm yêu cầu các bài thi định kỳ và cuối khóa.